Tebliğler 24 Mayıs 2016
 
 
Ana Sayfa Forum Alanı KonularıBasından Köşe YazılarıBasından Güncel HaberlerKonuk Yazar MakaleleriDuyurularAmaç ve KapsamBizYasalarTüzüklerYönetmeliklerİLO SözleşmeleriTebliğlerYargıtay KararlarıBilirkişi Rapor ÖrnekleriBelge ve Form ÖrnekleriİşGüvenliği Çeklist ÖrnekleriAylara göre iş kazaları listesiŞiirlerÇalışma Hayatı Fotoğraflarıİş Ekipmanları Foto GaleriLinklerİletişimSite Haritası
  Forum Üye Kayıt ve Girişi
  E-Posta :
  Şifre :
  Şifremi Unuttum   |   Üye Ol

Duyurular
 • SİTENİN KAPSAMI İŞ GÜVENLİĞİ OLUP; EMEKLİLİK, SGK PRİMİ SORULARINA CEVAP VERİLMEMEKTE, FORUM ALANINDA 1 AY İÇİNDE CEVAPLANMAYAN SORULAR SİLİNMEKTEDİR.
 • FORUMA KATILIM İÇİN; FORUM ALANINA ÜYE OLUNMASI GEREKMEKTEDİR. FORUMA ÜYE OLMAK VE SİTEDEN BİLGİ EDİNMEK ÜCRETSİZDİR. FORUMUN KAPSAMI İŞ GÜVENLİĞİDİR.
 • ........... FORUM ALANINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİSİ OLMAYAN SORULAR SİLİNMEKTEDİR. SİTE YÖNETİMİ E-MAİL ADRESİ: ymzcengiz@gmail.com

 • Konuk Yazar
  İŞ KAZALARI ARAŞTIRMASI KÖK SEBEP ANALİZİ İLE İNTERNET ÜZERİNDEN ÜCRETSİZ OLARAK İNCELENEREK, BİLİRKİŞİ RAPORU DÜZENLENİYOR.
  İşyerinizde meydana gelen veya sizin geçirdiğiniz iş kazasının nedenleri ile ilgili hususları forum alanına veya ymzcengiz@gmail.com adresine aşağıda maddeler halinde yazılı soruları cevaplayarak göndermeniz halinde sitemiz rehberleri bu iş kazası olayını sanal ortamda değerlendirerek gerçeğe en yakın bilirkişi ön inceleme raporunu ücretsiz olarak ... »

  E-Posta Listesi
  E-Posta Listemize emailinizi kayıt ederek yeniliklerden ve uygulamalardan haberdar olabilirsiniz.

    İŞLETMELERİN İNŞASI VE İŞLETMEYE AÇILMASI SIRASINDAKİ İZİNLER

  KURMA İZNİ :

  -Hangi işyerleri için kurma izni alınmalıdır?

  4857 sayılı İş Kanunun 78 inci maddesinin ikinci fıkrasında işçi sayısı genişlik yapılan iş, işin özellikleri, ağırlık ve tehlikesi bakımından hangi işyerlerinin kurulmaya başlanmadan önce kurma izni alınacağıyla ilgili Sağlık Bakanlığı görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan Yönetmelikle belirleneceğine ilişkin hüküm mevcuttur.

  Bu fıkrada öngörülen İşyeri Kurma ve İşletme Belgesi Alınmasına ilişkin Yönetmelik 17/12/2004 tarih ve 25673 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre Yönetmeliğin “Kapsam” başlıklı ikinci maddesinde :

  -28/2/2004 tarihli ve 25387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelikte belirtilen sanayiden sayılan işlerde 10 ve daha fazla kişinin çalıştığı işyerlerini,
  -Çalışan sayısına bakılmaksızın, 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan tehlikeli kimyasal maddelerin üretildiği, kullanıldığı ve depolandığı işyerlerini,
  -İnşaat ve maden işyerleri ile taş ocaklarının sabit tesislerini,

  kapsadığı belirtilerek kurma izni alacak işyerleri sayılmıştır..

  -Kurma izni almak için nereye müracaat edilmelidir.?

  Kurma izni; anılan Yönetmelikte işyerinin kurulmadan önce sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun kurulması için yapılan inceleme sonucunda verilen izin belgesi olarak tanımlanmıştır. Yönetmelik kapsamında kurulacak işyerleri yönetmelik ekindeki beyanname (2 nüsha) doldurularak “işyerinin vaziyet planı” (2 nüsha) ve “işyerinin mimari projesi” (2 nüsha) eklenerek kurulmak istenen işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.( Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlükleri ve bağlı iller Ek:1’de gösterilmektedir.)

  -İşyeri Kurma İzni hangi hallerde yenilenir veya geçersiz sayılır. ?

  Bu konu anılan yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirlenmektedir.

  -İşyerinin başka bir adrese taşınması halinde işyerine ait kurma izni ve işletme belgesi geçersiz sayılır.

  -İşyerinde işveren veya unvan değişikliği hallerinde neler yapılması gerekmektedir?
  Bu konuda yönetmeliğin 12 inci maddesinde;

  “İşyerinde işveren ve/veya unvan değişikliğinin tespiti veya işverence Bölge Müdürlüğüne bildirilmesi durumunda, işyerinde iş müfettişlerince Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak inceleme yapılır. Yapılan inceleme sonucunda, iş müfettişinin raporu doğrultusunda, mevcut kurma izni belgesinde işveren ve/veya unvan değişikliği yapılır.

  -Daha önce kurulan işyerine eklentiler yapıldığında ne işlem yapılmalıdır?

  İşyerine yeni ve ayrı bir bölüm olarak yapılacak eklentiler için söz konusu yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca ek kurma izni alınması zorunludur.

  -Kurma izninden muafiyet var mıdır ?

  Yönetmeliğin kapsam maddesinde sayılanlar dışında kalan işyerleri,

  Ayrıca, Kanunun 78 inci maddesinde öngörülen Yönetmeliğin resmi gazetede yayım tarihi olan 17/12/2004 tarihinden önce kurma izni almadan kurulmuş bulunan işyerlerinde kurma izni aranmaksızın işletme belgesi talebinde bulunulur.

  -Toplu olarak kurulmuş olan sanayi sitelerinde kurma izni ile ilgili prosedür nedir?
  Bu konu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde düzenlenmiştir.
  Buna göre;

  -Küçük ve orta ölçekli sanayi sitelerinin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hükümlerine uygun olarak kurulmasını sağlamak için, kurulmaya başlamadan önce tip projeleri ile Bölge Müdürlüğüne müracaat edilerek sanayi sitesi kurma izni alınır.
  Sanayi sitesi kurma izni almak için Bölge Müdürlüğüne yapılacak başvuru dilekçesine eklenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir;
  a) Site genel vaziyet plânı (iki nüsha),
  b) Mimari proje (iki nüsha),
  Küçük ve orta ölçekli sanayi sitelerinde, değişik iş kollarında faaliyet gösteren işyerlerinin kurulacak olması durumunda, bu işyerlerine ayrı ayrı kurma izni alınır.
  İşyerlerine kurma izni almak için Bölge Müdürlüğüne yapılacak başvuru dilekçesine eklenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir;
  a) Beyanname (iki nüsha),
  b) Küçük ve orta ölçekli sanayi sitesinin kurma izni belgesi (iki nüsha),
  c) İşyerinin vaziyet plânı (iki nüsha).

  şeklinde düzenlenmiştir.


  İŞLETME BELGESİ:

  -İşletme belgesinin alınmasıyla ilgili belgeler nelerdir?

  İşletme Belgesi için müracatta herhangi bir belgeye ihtiyaç yoktur. İşletme belgesi, kurma izni belgesi için yapılan inceleme sonucu uygun bulunan işyerinin kurma izni belgesine uygun olarak kurulup kurulmadığının tespiti amacıyla yapılan inceleme de sağlık ve güvenlik konularında noksan hususun bulunmadığının tespiti sonucunda verilen izin belgesini ifade etmektedir. İşletme belgesi, bir işyerinin kuruluşunun tamamlanmasından sonra denebilir ki deneme üretimi safhasında işyerinde yapılan inceleme sonrasında verilen bir izin belgesidir. Buradaki amaç bir işyerinin kurulma aşamasında ve kurulduktan sonraki tam olarak işletmeye açılması safhasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine ilişkin noksan hususun bulunmamasıdır.

  -İşletme belgesi için nasıl müracaat edilmelidir?

  Kurma izni belgesi alınan ilgili bölge müdürlüğüne bir dilekçeyle müracaat edilmelidir. İşletme belgesi işyerlerinin kurma izni aldıktan sonra alması gereken bir belgedir.


  -İşyeri işletme belgesi hangi hallerde yenilenir veya geçersiz sayılır?

  -İşyerinin üretim konusunun,
  -Üretim yönteminin değişmesi ve
  -Çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek risklerin ortaya çıkması halinde

  işletme belgesi geçersiz sayılır.

  Bu durumda işletme belgesi yeniden alınması zorunludur.

  -İşyerinin devri ve unvan değişikliği olması durumunda ne yapılması gereklidir?

  İşyerini devir alan veya unvan değişikliği yapan işveren bu durumu ilgili Bölge Müdürlüğüne bir dilekçe ile bildirir. İş Müfettişlerince yapılacak inceleme sonucuna göre mevcut işletme belgesinde işveren ve/veya unvan değişikliği işlemi Bölge Müdürlüğünce yapılır.

  -Bir işyerine yeni bir ek veya ayrı bir bölüm eklenmesi halinde ne yapılması gerekir?

  Kurma izniyle ilgili hususlarda izah edildiği gibi bu durumdaki bir işyerindeki işveren ek kurma iznini aldıktan sonra aynı bölge müdürlüğüne ek işletme belgesi almak için bir dilekçe ile müracaat eder. Yapılan inceleme sonucu uygun görülmesi halinde ek işletme belgesi verilir.

  -Kurma İzni ve İşletme Belgesi alınmadan kurulan işyerleri için uygulanan idari yaptırım nedir?

  Bu konu;

  4857 sayılı İş Kanunun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. 105 inci maddenin ikinci fıkrasına göre 78 inci maddenin ikinci fıkrasına aykırı olarak kurma izni ve işletme belgesi almadan bir işyeri açan işveren veya işveren vekiline beş yüz milyon idari para cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Bu ceza miktarı 2003 yılı için geçerli olup, diğer yıllar için uygulanacak idari para cezası miktarları ; (2004 yılı için 500.000.000 x % 28.5 = 642.500.000 TL ve 2005 yılı için x % 11.2 = 714.4 YTL.) ) her yıl Maliye Bakanlığınca tespit edilen “Yeniden Değerleme” oranında artırılmaktadır.
  Tebliğler


   
   
   
       
   
  Ana Sayfa
  Forum
  Basından Köşe Yazıları
  Basından Güncel Haberler
  Konuk Yazar Makaleleri
  Duyurular
  Amaç ve Kapsam
  Biz
  Yasalar
  Tüzükler
  Yönetmelikler
  İLO Sözleşmeleri
  Tebliğler
  Yargıtay Kararları
  Bilirkişi Rapor Örnekleri
  Belge ve Form Örnekleri
  İşGüvenliği Çeklist Örnekleri
  Aylara göre iş kazaları listesi
  Şiirler
  Çalışma Hayatı Fotoğrafları
  İş Ekipmanları Foto Galeri
  Linkler
  İletişim
  Site Haritası
  www.igmrehberi.com Tüm Hakları Saklıdır © 2007