Ana Sayfa 18 Ekim 2021
 
 
Ana Sayfa Basndan Ke YazlarBasýndan Güncel HaberlerKonuk Yazar MakaleleriDuyurularAmaç ve KapsamBizYasalarTüzüklerYönetmeliklerÝLO SözleþmeleriTebliðlerYargýtay KararlarýBilirkiþi Rapor ÖrnekleriBelge ve Form ÖrnekleriÝþGüvenliði Çeklist ÖrnekleriÞiirlerÇalýþma Hayatý FotoðraflarýÝþ Ekipmanlarý Foto GaleriLinklerletiimSite Haritas

Duyurular
  • PORTÖR MUAYENE KALDIRILDI MI? GIDA SEKTÖRÜNDE ÇALIÞANLARA 3 AYDA BÝR YAPILAN PORTÖR MUAYENE KALDIRILDI MI?
  • ismevzuati.com SÝTEMÝZÝN KAPSAMI SADECE ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝDÝR. SÝTE YÖNETÝMÝ ÝRTÝBAT VE YAZIÞMA: ymzcengiz@gmail.com ADRESÝ ÝLE SAÐLANMAKTADIR.
  • ÝÞYERLERÝNDE ÝÞ KAZALARINI ÖNLEMEK VE SIFIR ÝÞ KAZASI'NA ULAÞMAK ÝÇÝN ATILACAK ÝLK ADIM; RÝSK ANALÝZÝ YAPMAKTIR.

  • Konuk Yazar
    ‘COVÝD-19’ ÝLGÝLÝ SAÐLIK ÇALIÞANLARI; VÝRUS KAPARAK ÖLMELERÝ HALÝNDE, KAYIPLARI MESLEK HASTALIÐI OLARAK KABUL EDÝLMELÝ VE ÞEHÝTLÝK PAYESÝ VERÝLMELÝDÝR
    DSÖ TARAFINDAN PANDEMÝ OLARAK KABUL EDÝLEN COVÝD-19 VÝRUSUNA YAKALANAN ÝNSANLARIN TEDAVÝ EDÝLDÝÐÝ HASTANELERDE ÇALIÞAN DOKTOR, HEMÞÝRE-HASTA BAKICI VE ÝLGÝLÝ DÝÐER SAÐLIK ÇALIÞANLARI SÜREKLÝ BULAÞ TEHDÝT VE TEHLÝKESÝ ALTINDA GÖREVLERÝNÝ SÜRDÜRDÜKLERÝNDEN; COVÝD-19 VÝRUSUNA KAPILARAK HAYATLARINI KAYBETMELERÝ HALÝNDE, BU SAÐLIK ÇALIÞANLARININ ÝLLÝYET ... »

    E-Posta Listesi
    E-Posta Listemize emailinizi kayt ederek yeniliklerden ve uygulamalardan haberdar olabilirsiniz.

       Basndan Gncel Haberler
    TERS YÖNE GÝREN MÝNÝBÜS, OTOMOBÝLLE KAFA KAFAYA ÇARPIÞTI; 1 KÝÞÝ ÖLDÜ, 17 TARIM ÝÞÇÝSÝ YARALANDI
    07.10.2021 - 11:03
    Þanlýurfa'da akaryakýta gitmek için ters yöne girerek ilerleyen tarým iþçilerini taþýyan minibüsün o ... »
    ELÝNÝ MAKÝNEYE KAPTIRAN ÝÞÇÝ, 4 PARMAÐINI KAYBETTÝ
    07.10.2021 - 10:54
    Kýrklareli'de tekstil fabrikasýnda çalýþan bir Ýþçi, sað elini makineye kaptýrdý. Talihsiz kazada iþ ... »
    ASANSÖRÜN GELDÝÐÝNÝ DÜÞÜNEREK KABÝNE GÝREN KARGO ÇALIÞANI BOÞLUÐA DÜÞEREK HAYATINI KAYBETTÝ
    16.10.2001 - 08:56
    Düzce'de müþterisinin teslimatýný yaptýktan sonra 2. kattan inebilmek için asansörü kullanmak isteye ... »
    HAKKARÝ'DE MADEN OCAÐINDA MEYDANA GELEN GÖÇÜKTE 2 ÝÞÇÝ ÖLDÜ
    06.10.2021 - 19:16
    Hakkari'de bir maden ocaðýnda meydana gelen göçükten yaralý olarak çýkarýlan 3 iþçiden 2'si hayatýný ... »
    BURSA'DA ELEKTRÝK AKIMINA KAPILAN ÝÞÇÝYÝ TOPRAÐA GÖMDÜLER
    06.10.2021 - 14:20
    Bursa'nýn Ýnegöl ilçesinde elektrik akýmýna kapýlan Ýþçi yaralandý. Ýþçiler, akýma kapýlan genci kur ... »
    FABRÝKADA TANKTAN SIZAN AZOT GAZINDAN ZEHÝRLENEN ÝÞÇÝ ÖLDÜ
    06.10.2021 - 13:56
    KOCAELÝ'nin Körfez ilçesindeki fabrikada tanktan sýzan azot gazýndan zehirlenen Ýþçi Ali Ekber Demir ... »
    ÝKÝTELLÝ'DE SANAYÝ SÝTESÝNDE 11 KÝÞÝ KÝMYASAL MADDEDEN ZEHÝRLENDÝ
    05.10.2021 - 05:49
    ÝSTANBUL - Ýkitelli Osb'de bulunan Galvano Sanayi Sitesinde bir iþ yerinde çalýþan 11 iþçi, siyanür ... »
    ELAZIÐ'DA ÝNÞAAT ALANINDA TOPRAK KAYMASI SONUCU BÝR ÝÞÇÝ YARALANDI
    04.10.2021 - 17:47
    Elazýð'da bir inþaat alanýnda meydana gelen toprak kaymasý sonucu 1 Ýþçi yaralandý. Alýnan bilgiy ... »
    ÝÞÇÝLERÝN GÜVENLÝÐÝ ÝÇÝN FÝLE ÇEKEN ÝÞÇÝ DÜÞEREK HAYATINI KAYBETTÝ
    04.10.2021 - 17:40
    Adana'da bir inþatta iþçilerin güvenliði için file çekme çalýþmasý yapan iþçi düþerek hayatýný kaybe ... »
    ELEKTRÝK AKIMINA KAPILAN ÝNÞAAT ÝÞÇÝSÝ AÐIR YARALANDI
    04.10.2021 - 17:25
    Bursa'nýn Ýnegöl ilçesinde, inþaatta çalýþýrken elektrik akýmýna kapýlan iþçi aðýr yaralandý. Ola ... »
    ÞANLIURFA'DA BOYADIÐI EVDE ELEKTRÝK AKIMINA KAPILAN ÝÞÇÝ ÖLDÜ
    03.10.2021 - 14:55
    Þanlýurfa'da boyadýðý evde elektrik akýmýna kapýlan boyacý yaþamýný yitirdi. Viranþehir ilçesine ... »
    ÝNÞAATTAN BETON ZEMÝNE DÜÞEN ADAM HAYATINI KAYBETTÝ
    03.10.2021 - 01:59
    Ýzmir'in Buca ilçesinde dört katlý bir binanýn birinci katýndan beton zemine düþen adam, olay yerind ... »
    AÐACIN ALTINDA KALAN ÝÞÇÝ AÐIR YARALANDI
    02.10.2021 - 14:04
    Mersin'in Aydýncýk ilçesinde kesim sýrasýnda aðacýn altýnda kalan orman iþçisi, aðýr yaralandý. ... »
    PRES MAKÝNESÝNE SIKIÞAN ÝÞÇÝ HAYATINI KAYBETTÝ
    01.10.2021 - 17:23
    Eskiþehir'deki bir fabrikada meydana gelen iþ kazasýnda 1 Ýþçi pres makinesine sýkýþarak hayatýný ka ... »
    ÞANLIURFA'DA ELEKTRÝK ARIZASI GÝDERMEK ÝSTERKEN CANINDAN OLDU
    01.10.2021 - 05:31
    Þanlýurfa'da evindeki elektrik arýzasýný gidermek isteyen Ahmet Aktaþ (35), akýma kapýldý. Olay, ... »
    SDÜ KAMPÜSÜ ÝÇÝNDE ÝNÞAAT ÇUKURUNA DÜÞEN ÜNÝVERSÝTE ÖÐRENCÝSÝ HAYATINI KAYBETTÝ
    30.09.2021 - 11:30
    Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleþkesi içerisinde devam eden yemekhane inþaatýnda ... »
    ACI OLAY; HAYVANLARA YEM VERMEK ÝSTERKEN ELÝNÝ KARMA MAKÝNESÝNE KAPTIRAN ADAM ÖLDÜ
    30.09.2021 - 09:57
    Afyonkarahisar'da büyükbaþ hayvanlara yemek vermek için yem karma makinesini çalýþtýran Ahmet Naneci ... »
    ÝZMÝR'DE PLASTÝK ÖÐÜTME MAKÝNESÝNE KAPILAN ÝÞÇÝ ÖLDÜ
    29.09.2021 - 05:59
    Ýzmir'in Bornova ilçesinde plastik öðütme makinesine kapýlan Ýþçi hayatýný kaybetti. Gökdere Cadd ... »
    KOPAN PARMAK, ELDÝVENÝN ÝÇÝNDE BULUNDU
    28.09.2021 - 17:57
    BOLU'da, demir kestiði sýrada parmaðý kopan inþaat iþçisi hastanede tedavi altýna alýndý. Ekiplerin ... »
    ÝZMÝR'DE ÝNÞAATTAN DÜÞEN ÝÞÇÝ ÖLDÜ
    28.09.2021 - 17:51
    Ýzmir'in Seferihisar ilçesinde, inþaat halindeki binanýn 4'üncü katýndan düþen Ýþçi hayatýný kaybett ... »
    ASÝT KUYUSUNA DÜÞEN FABRÝKA SAHÝBÝ ÝLE KURTARMAYA ÇALIÞAN ÝÞÇÝ ÖLDÜ
    28.09.2021 - 15:49
    Eskiþehir'de fabrikanýn ek inþaat alanýndaki asit kuyusuna düþen iþ yeri sahibi Bayram Kurtuluþ (60) ... »
    SÝLÝNDÝR ARACININ ALTINDA KALAN ÝÞÇÝ CAN VERDÝ
    28.09.2021 - 14:28
    ÝSTANBUL-Ataþehir Yenisahra Mahallesi Derecik Sokak'ta saat 11.15 sýralarýnda iddiaya göre sokak içe ... »
    ELEKTRÝK AKIMINA KAPILAN ÝNÞAAT ÝÞÇÝSÝ HAYATINI KAYBETTÝ
    28.09.2021 - 05:47
    Þanlýurfa'nýn Suruç ilçesinde inþaat iþçisi olarak çalýþan 35 yaþýndaki Bozan Baydil isimli inþaat i ... »
    ÇÖP KAMYONU ÝLE DUVAR ARASINA SIKIÞAN TEMÝZLÝK ÝÞÇÝSÝ YARALANDI
    28.09.2021 - 05:40
    Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çöp kamyonu ile taþ duvar arasýna sýkýþan belediye temizlik iþçisi h ... »
    5 KATLI ÝNÞAATIN ÇATISINDAN DÜÞEN 17 YAÞINDAKÝ ÝÞÇÝ HAYATINI KAYBETTÝ
    28.09.2021 - 05:31
    Bolu'da inþaatýn çatýsýnda çalýþtýðý sýrada 15 metre yükseklikten düþen 17 yaþýndaki genç kaldýrýldý ... »
    ÜZERÝNE ÝNÞAAT MALZEMESÝ DÜÞEN ÝÞÇÝ HAYATINI KAYBETTÝ
    27.09.2021 - 04:31
    Aksaray'da çalýþtýðý inþaatta vinç halatýnýn kopmasý ve vincin ucunda bulunan inþaat malzemelerinin ... »
    Tm Haberler

     
     
     
         
     
    Ana Sayfa
    Basndan Ke Yazlar
    Basýndan Güncel Haberler
    Konuk Yazar Makaleleri
    Duyurular
    Amaç ve Kapsam
    Biz
    Yasalar
    Tüzükler
    Yönetmelikler
    ÝLO Sözleþmeleri
    Tebliðler
    Yargýtay Kararlarý
    Bilirkiþi Rapor Örnekleri
    Belge ve Form Örnekleri
    ÝþGüvenliði Çeklist Örnekleri
    Þiirler
    Çalýþma Hayatý Fotoðraflarý
    Ýþ Ekipmanlarý Foto Galeri
    Linkler
    letiim
    Site Haritas
    www.igmrehberi.com Tm Haklar Sakldr © 2007