Ana Sayfa 22 Temmuz 2024
 
 
Ana Sayfa Basndan Ke YazlarBasýndan Güncel HaberlerKonuk Yazar MakaleleriDuyurularAmaç ve KapsamBizYasalarTüzüklerYönetmeliklerÝLO SözleþmeleriTebliðlerYargýtay KararlarýBilirkiþi Rapor ÖrnekleriBelge ve Form ÖrnekleriÝþGüvenliði Çeklist ÖrnekleriÞiirlerÇalýþma Hayatý FotoðraflarýÝþ Ekipmanlarý Foto GaleriLinklerletiimSite Haritas

Duyurular
 • PORTÖR MUAYENE KALDIRILDI MI? GIDA SEKTÖRÜNDE ÇALIÞANLARA 3 AYDA BÝR YAPILAN PORTÖR MUAYENE KALDIRILDI MI?
 • ismevzuati.com SÝTEMÝZÝN KAPSAMI SADECE ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝDÝR. SÝTE YÖNETÝMÝ ÝRTÝBAT VE YAZIÞMA: ymzcengiz@gmail.com ADRESÝ ÝLE SAÐLANMAKTADIR.
 • ÝÞYERLERÝNDE ÝÞ KAZALARINI ÖNLEMEK VE SIFIR ÝÞ KAZASI'NA ULAÞMAK ÝÇÝN ATILACAK ÝLK ADIM; RÝSK ANALÝZÝ YAPMAKTIR.

 • Konuk Yazar
  ‘COVÝD-19’ ÝLGÝLÝ SAÐLIK ÇALIÞANLARI; VÝRUS KAPARAK ÖLMELERÝ HALÝNDE, KAYIPLARI MESLEK HASTALIÐI OLARAK KABUL EDÝLMELÝ VE ÞEHÝTLÝK PAYESÝ VERÝLMELÝDÝR
  DSÖ TARAFINDAN PANDEMÝ OLARAK KABUL EDÝLEN COVÝD-19 VÝRUSUNA YAKALANAN ÝNSANLARIN TEDAVÝ EDÝLDÝÐÝ HASTANELERDE ÇALIÞAN DOKTOR, HEMÞÝRE-HASTA BAKICI VE ÝLGÝLÝ DÝÐER SAÐLIK ÇALIÞANLARI SÜREKLÝ BULAÞ TEHDÝT VE TEHLÝKESÝ ALTINDA GÖREVLERÝNÝ SÜRDÜRDÜKLERÝNDEN; COVÝD-19 VÝRUSUNA KAPILARAK HAYATLARINI KAYBETMELERÝ HALÝNDE, BU SAÐLIK ÇALIÞANLARININ ÝLLÝYET ... »

  E-Posta Listesi
  E-Posta Listemize emailinizi kayt ederek yeniliklerden ve uygulamalardan haberdar olabilirsiniz.

     Basndan Gncel Haberler
  TERS YÖNE GÝREN MÝNÝBÜS, OTOMOBÝLLE KAFA KAFAYA ÇARPIÞTI; 1 KÝÞÝ ÖLDÜ, 17 TARIM ÝÞÇÝSÝ YARALANDI
  07.10.2021 - 11:03
  Þanlýurfa'da akaryakýta gitmek için ters yöne girerek ilerleyen tarým iþçilerini taþýyan minibüsün o ... »
  ELÝNÝ MAKÝNEYE KAPTIRAN ÝÞÇÝ, 4 PARMAÐINI KAYBETTÝ
  07.10.2021 - 10:54
  Kýrklareli'de tekstil fabrikasýnda çalýþan bir Ýþçi, sað elini makineye kaptýrdý. Talihsiz kazada iþ ... »
  ASANSÖRÜN GELDÝÐÝNÝ DÜÞÜNEREK KABÝNE GÝREN KARGO ÇALIÞANI BOÞLUÐA DÜÞEREK HAYATINI KAYBETTÝ
  16.10.2001 - 08:56
  Düzce'de müþterisinin teslimatýný yaptýktan sonra 2. kattan inebilmek için asansörü kullanmak isteye ... »
  HAKKARÝ'DE MADEN OCAÐINDA MEYDANA GELEN GÖÇÜKTE 2 ÝÞÇÝ ÖLDÜ
  06.10.2021 - 19:16
  Hakkari'de bir maden ocaðýnda meydana gelen göçükten yaralý olarak çýkarýlan 3 iþçiden 2'si hayatýný ... »
  BURSA'DA ELEKTRÝK AKIMINA KAPILAN ÝÞÇÝYÝ TOPRAÐA GÖMDÜLER
  06.10.2021 - 14:20
  Bursa'nýn Ýnegöl ilçesinde elektrik akýmýna kapýlan Ýþçi yaralandý. Ýþçiler, akýma kapýlan genci kur ... »
  FABRÝKADA TANKTAN SIZAN AZOT GAZINDAN ZEHÝRLENEN ÝÞÇÝ ÖLDÜ
  06.10.2021 - 13:56
  KOCAELÝ'nin Körfez ilçesindeki fabrikada tanktan sýzan azot gazýndan zehirlenen Ýþçi Ali Ekber Demir ... »
  ÝKÝTELLÝ'DE SANAYÝ SÝTESÝNDE 11 KÝÞÝ KÝMYASAL MADDEDEN ZEHÝRLENDÝ
  05.10.2021 - 05:49
  ÝSTANBUL - Ýkitelli Osb'de bulunan Galvano Sanayi Sitesinde bir iþ yerinde çalýþan 11 iþçi, siyanür ... »
  ELAZIÐ'DA ÝNÞAAT ALANINDA TOPRAK KAYMASI SONUCU BÝR ÝÞÇÝ YARALANDI
  04.10.2021 - 17:47
  Elazýð'da bir inþaat alanýnda meydana gelen toprak kaymasý sonucu 1 Ýþçi yaralandý. Alýnan bilgiy ... »
  ÝÞÇÝLERÝN GÜVENLÝÐÝ ÝÇÝN FÝLE ÇEKEN ÝÞÇÝ DÜÞEREK HAYATINI KAYBETTÝ
  04.10.2021 - 17:40
  Adana'da bir inþatta iþçilerin güvenliði için file çekme çalýþmasý yapan iþçi düþerek hayatýný kaybe ... »
  ELEKTRÝK AKIMINA KAPILAN ÝNÞAAT ÝÞÇÝSÝ AÐIR YARALANDI
  04.10.2021 - 17:25
  Bursa'nýn Ýnegöl ilçesinde, inþaatta çalýþýrken elektrik akýmýna kapýlan iþçi aðýr yaralandý. Ola ... »
  ÞANLIURFA'DA BOYADIÐI EVDE ELEKTRÝK AKIMINA KAPILAN ÝÞÇÝ ÖLDÜ
  03.10.2021 - 14:55
  Þanlýurfa'da boyadýðý evde elektrik akýmýna kapýlan boyacý yaþamýný yitirdi. Viranþehir ilçesine ... »
  ÝNÞAATTAN BETON ZEMÝNE DÜÞEN ADAM HAYATINI KAYBETTÝ
  03.10.2021 - 01:59
  Ýzmir'in Buca ilçesinde dört katlý bir binanýn birinci katýndan beton zemine düþen adam, olay yerind ... »
  AÐACIN ALTINDA KALAN ÝÞÇÝ AÐIR YARALANDI
  02.10.2021 - 14:04
  Mersin'in Aydýncýk ilçesinde kesim sýrasýnda aðacýn altýnda kalan orman iþçisi, aðýr yaralandý. ... »
  PRES MAKÝNESÝNE SIKIÞAN ÝÞÇÝ HAYATINI KAYBETTÝ
  01.10.2021 - 17:23
  Eskiþehir'deki bir fabrikada meydana gelen iþ kazasýnda 1 Ýþçi pres makinesine sýkýþarak hayatýný ka ... »
  ÞANLIURFA'DA ELEKTRÝK ARIZASI GÝDERMEK ÝSTERKEN CANINDAN OLDU
  01.10.2021 - 05:31
  Þanlýurfa'da evindeki elektrik arýzasýný gidermek isteyen Ahmet Aktaþ (35), akýma kapýldý. Olay, ... »
  SDÜ KAMPÜSÜ ÝÇÝNDE ÝNÞAAT ÇUKURUNA DÜÞEN ÜNÝVERSÝTE ÖÐRENCÝSÝ HAYATINI KAYBETTÝ
  30.09.2021 - 11:30
  Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleþkesi içerisinde devam eden yemekhane inþaatýnda ... »
  ACI OLAY; HAYVANLARA YEM VERMEK ÝSTERKEN ELÝNÝ KARMA MAKÝNESÝNE KAPTIRAN ADAM ÖLDÜ
  30.09.2021 - 09:57
  Afyonkarahisar'da büyükbaþ hayvanlara yemek vermek için yem karma makinesini çalýþtýran Ahmet Naneci ... »
  ÝZMÝR'DE PLASTÝK ÖÐÜTME MAKÝNESÝNE KAPILAN ÝÞÇÝ ÖLDÜ
  29.09.2021 - 05:59
  Ýzmir'in Bornova ilçesinde plastik öðütme makinesine kapýlan Ýþçi hayatýný kaybetti. Gökdere Cadd ... »
  KOPAN PARMAK, ELDÝVENÝN ÝÇÝNDE BULUNDU
  28.09.2021 - 17:57
  BOLU'da, demir kestiði sýrada parmaðý kopan inþaat iþçisi hastanede tedavi altýna alýndý. Ekiplerin ... »
  ÝZMÝR'DE ÝNÞAATTAN DÜÞEN ÝÞÇÝ ÖLDÜ
  28.09.2021 - 17:51
  Ýzmir'in Seferihisar ilçesinde, inþaat halindeki binanýn 4'üncü katýndan düþen Ýþçi hayatýný kaybett ... »
  ASÝT KUYUSUNA DÜÞEN FABRÝKA SAHÝBÝ ÝLE KURTARMAYA ÇALIÞAN ÝÞÇÝ ÖLDÜ
  28.09.2021 - 15:49
  Eskiþehir'de fabrikanýn ek inþaat alanýndaki asit kuyusuna düþen iþ yeri sahibi Bayram Kurtuluþ (60) ... »
  SÝLÝNDÝR ARACININ ALTINDA KALAN ÝÞÇÝ CAN VERDÝ
  28.09.2021 - 14:28
  ÝSTANBUL-Ataþehir Yenisahra Mahallesi Derecik Sokak'ta saat 11.15 sýralarýnda iddiaya göre sokak içe ... »
  ELEKTRÝK AKIMINA KAPILAN ÝNÞAAT ÝÞÇÝSÝ HAYATINI KAYBETTÝ
  28.09.2021 - 05:47
  Þanlýurfa'nýn Suruç ilçesinde inþaat iþçisi olarak çalýþan 35 yaþýndaki Bozan Baydil isimli inþaat i ... »
  ÇÖP KAMYONU ÝLE DUVAR ARASINA SIKIÞAN TEMÝZLÝK ÝÞÇÝSÝ YARALANDI
  28.09.2021 - 05:40
  Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çöp kamyonu ile taþ duvar arasýna sýkýþan belediye temizlik iþçisi h ... »
  5 KATLI ÝNÞAATIN ÇATISINDAN DÜÞEN 17 YAÞINDAKÝ ÝÞÇÝ HAYATINI KAYBETTÝ
  28.09.2021 - 05:31
  Bolu'da inþaatýn çatýsýnda çalýþtýðý sýrada 15 metre yükseklikten düþen 17 yaþýndaki genç kaldýrýldý ... »
  ÜZERÝNE ÝNÞAAT MALZEMESÝ DÜÞEN ÝÞÇÝ HAYATINI KAYBETTÝ
  27.09.2021 - 04:31
  Aksaray'da çalýþtýðý inþaatta vinç halatýnýn kopmasý ve vincin ucunda bulunan inþaat malzemelerinin ... »
  Tm Haberler

   
   
   
       
   
  Ana Sayfa
  Basndan Ke Yazlar
  Basýndan Güncel Haberler
  Konuk Yazar Makaleleri
  Duyurular
  Amaç ve Kapsam
  Biz
  Yasalar
  Tüzükler
  Yönetmelikler
  ÝLO Sözleþmeleri
  Tebliðler
  Yargýtay Kararlarý
  Bilirkiþi Rapor Örnekleri
  Belge ve Form Örnekleri
  ÝþGüvenliði Çeklist Örnekleri
  Þiirler
  Çalýþma Hayatý Fotoðraflarý
  Ýþ Ekipmanlarý Foto Galeri
  Linkler
  letiim
  Site Haritas
  www.igmrehberi.com Tm Haklar Sakldr © 2007